Fòrum sobre la gestió de la immigració i la diversitat al Quebec i al Canadà

Multilingüisme a Ontario, Canadà: una perspectiva educativa

La Direcció General per a la Immigració ha publicat les actes del Fòrum sobre la gestió de la immigració i la diversitat al Quebec i al Canadà que es va dur a terme a Barcelona el 2008.

La professora Elizabeth Coelho de la Universitat de Toronto, va parlar sobre el model educatiu d’Ontario. El seu punt de partida és que la diversitat lingüística i cultural de les aules canadenques és un repte per als estudiants i per al professorat; la diversitat és un enriquiment i una font d’oportunitats culturals per tothom. Considera que el professorat canadenc s’ha de preparar més per donar la resposta adequada a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes d’aules heterogènies lingüísticament i cultural. A parer seu la formació del professorat hauria d’incloure una preparació amplia per ensenyar a alumnes de diferents procedències.  Des d’aquest enllaç es pot seguir amb més detall l’activitat professional de la professora Coelho.

L’article “Multilingüisme a Ontario, Canadà: una perspectiva educativa” descriu algunes polítiques i pràctiques aplicades a l’educació en escoles d’Ontario, una de les regions del Canadà amb elevades taxes d’immigració i per tant, els models educatius es duen a terme en un context multilingüe i multicultural. Una de les claus de l’èxit dels programes educatius és la ferma col·laboració entre les diferents administracions (Govern federal, regions i ajuntaments) i les ONG. Aquest fet permet que la gestió dels serveis d’acolliment i d’aprenentatge de l’anglès i el francès sigui molt eficaç.

Des de la perspectiva catalana alguns elements d’observació importants són:

– Cursos de llengua per a adults. L’oferta formativa és àmplia: LINC, cursos de llengua inicials i bàsics per a nouvinguts; ELT, cursos de llengua de nivell superior, etc. La diversitat de programes a mida respon a les necessitats de coneixement de la llengua en l’entorn professional del país; la disponibilitat de recursos per a l’aprenentatge de les llengües oficials, a més de ser un incentiu per als nouvinguts i una garantia en la qualitat de la seva activitat professional, permet un millor aprofitament dels recursos humans existents al país i és una via essencial per a l’ascens social.

Centres d’acollida:  Espais per al primer contacte adreçats als estudiants nouvinguts i als seus pares. Aquests centres es proveeixen de professionals en gestió de la immigració, treballadors comunitaris i professors amb preparació específica en ensenyament de l’anglès (o el francès)  llengua estrangera.  Es considera recomanable que els professionals dels centres d’acollida tinguin també un cert coneixement de les llengües de la immigració (les més nombroses). Pel que fa als alumnes, passen un matí o una tarda al centre d’acollida i la comunicació entre els centres d’acollida i l’escola és molt fluïda.

Reforçar les llengües d’origen: es considera que el manteniment de la primera llengua és un factor important en l’adquisició de la segona llengua. L’oferta de classes de llengües d’origen és força important; per exemple, a la Columbia Britànica uns 30.000 estudiants segueixen aquests cursos que, arreu del Canadà s’organitzen fora de l’horari lectiu.

Formació del professorat: als professors d’anglès llengua estrangera se’ls exigeix formació específica complementaria en ensenyament de segones llengües. El professorat disposa d’una àmplia font de recursos i guies per als diferents perfils d’alumnat.

Per saber-ne més:

Jornada de Bones Pràctiques 2009. Educar en la diversitat a l’aula http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/multilinguisme/LinguamonBonesPractiques/JornadesBP/jornada2009.jsp

Jornada de Bones Pràctiques 2010. Gestionar la diversitat a l’aula http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/multilinguisme/LinguamonBonesPractiques/JornadesBP/jornada2010.jsp

La llengua materna dels nens bilingües: per què és important per a l’educació? JP Cummins http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/sala_article_detall.jsp?id=5&idioma=1

Deixa un comentari