Dylan, dinàmiques lingüístiques i gestió de la diversitat

El projecte DYLAN, Language dynamics and management of diversity, ha actualitzat el seu web i hi ha inclòs nous espais amb l’objectiu de difondre les activitats dutes a terme.
Articles científics. En aquest espai trobareu la relació d’articles relacionats amb la recerca (autor, títol, data de publicació i editorial) i l’enllaç per contactar amb l’autor.
Presentacions i conferències és la secció on trobareu la relació de presentacions per odre cronològic i ordenades per autor.
Documents de treball, hi trobareu informació sobre la programació i el desenvolupament del projecte. Des d’aquest enllaç podeu consultar la informació de la 5a sessió de treball que es va dur a terme a Barcelona organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum “Comunicació multilingüe a Europa: reptes actuals i respostes”.

Dylan investiga en quina mesura la diversitat lingüística a Europa és un avantatge en la construcció d’una societat basada en el coneixement. El seu objectiu és poder argumentar científicament el benefici de disposar de repertoris multilingües al servei de contextos polítics, professionals i educatius.

A partir de l’estudi de situacions comunicatives concretes que impliquen parlants de diferents llengües en contextos institucionals i professionals, el projecte estableix en quines condicions les diferents maneres de pensar i d’actuar, vehiculades per les diferents llengües, promouen la creació, la transferència i l’aplicació del coneixement. El programa es proposa determinar les condicions que afavoreixin una gestió de la diversitat lingüística d’Europa  com un actiu per al desenvolupament del coneixement i de l’economia.

Dylan és en un projecte integrat, finançat pel Programa Marc 6 (6PM) de la Unió Europea. El projecte abasta 20 institucions d’investigació en 12 països europeus i té una durada de cinc anys.

Més informació:
Bloc de Marta Estella: http://blogs.uab.cat/martaestellaclota/2009/01/27/comunicacio-multilingue-a-europa-projecte-dylan/
Aprendre llengües. Observatori d’Enric Serra: http://enricserrabloc.blogspot.com/2009/01/202-trobada-del-projecte-dylan.html
Les llengües a debat, bloc de Meius Ferres: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/121499

Deixa un comentari