Les polítiques de multilingüisme a Europa

La revista “Culture et Recherche” editada pel Ministeri de Cultura francès,  dedica el darrer número a la diversitat lingüística i el plurilingüisme. Pedro Chaves, administrador principal de la Unitat de Política i Multilingüisme de la Comissió Europea parla de les iniciatives de la Comissió per a la promoció del multilingüisme a Europa.

Per a Chaves una idea central i que ja s’inclou en els diferents informes de la Comissió és que Europa necessita treballadors qualificats que es puguin desplaçar i que tinguin bones competències lingüístiques. En l’article Chaves esmenta que la manca de competències lingüístiques és una de les barreres més importants per a la mobilitat interna a Europa, alhora que, la mobilitat afavoreix l’assoliment de competències lingüístiques. En aquesta línia són importants els programes d’educació orientats a l’aprenentatge de llengües al llarg de la vida o de formació permanent. Les recomanacions del Parlament Europeu “Competències clau per a l’aprenentatge permanent” esmenten, d’entre les 8 competències clau: la comunicació en llengua materna i la comunicació en llengües estrangeres.

En el mateix article, Chaves posa com a exemple de l’interès en el desenvolupament d’eines per a l’elaboració de polítiques tres projectes europeus de recerca:

DYLAN Dynamique des langues et gestion de la diversité Objectius del projecte: « Dans l’optique de la création d’une société fondée sur la connaissance, le projet vise à montrer que la diversité linguistique qui prévaut en Europe est potentiellement un atout plutôt qu’un obstacle, un atout dont il s’agit de définir les conditions de mise en oeuvre. Son but est de décrire en quoi différents modes de penser, d’argumenter et d’agir, inhérents aux différentes langues, contribuent à la construction et au transfert des connaissances et interviennent dans le contrôle de l’interaction, la résolution de problèmes et la prise de décision. Le projet vise à fonder scientifiquement la construction de répertoires plurilingues comme ressources pouvant être mises en œuvre dans la diversité des contextes professionnels, politiques et éducatifs »

LINEE Languages in a Network of European Excellence. Hi ha 8 universitat implicades i les àrees de recerca han estat:    Llengua, cultura i identitat; Política i planificació lingüística; multilingüisme i educació; llengua i economia.

ELDIA European Language Diversity for All: «Is an interdisciplinary research project for reconceptualizing, promoting and re-evaluating individual and societal multilingualism. Experts on applied linguistics and sociolinguistics, law, social studies and statistics, drawn from eight universities in six European countries, work together to contribute to a better understanding of how local, “national” and “international” (vehicular) languages interact in contemporary Europe. The results of the research project, however, will be generalizable: they will contribute to the study of multilingualism and the development of language policies in other multilingual contexts as well, in and outside Europe»

Deixa un comentari