El cas dels locutoris

Maria Sabaté presenta l’estudi  Les xarxes transnacionals i les pràctiques multilingües en espais gestionats per persones migrades: El cas dels locutoris

Presentació de l’autora: Maria Sabaté Dalmau és doctora en Filologia anglesa  (UAB) i màster en Antropologia lingüística per la Universitat de Toronto.  És consultora de la UOC, Professora del  Departament de Filologia Anglesa i Germanística (English Studies) de la Universitat Autonòma de Barcelona, i investigadora a temps complert en el grup de recerca Comunicació Intercultural Estratègies de Negociació (CIEN) de la UAB.

Accés a la presentació i seqüències

http://www.youtube.com/watch?v=hSJdjMKPXJI

0.00 Presentació de l’estudi i les preguntes de la recerca

3.32 Els objectius, la metodologia i el context

9.38 Els règims institucionals establerts:

15.30 Els locutoris, una alternativa

23.54 Problemàtiques dels locutoris

30.57 Conclusions

36.06 Debat

Més informació sobre l’autora: Ha publicat nombrosos articles i ha col·laborat en diferents capítols de llibres. Les seves àrees de recerca són: Antropologia lingüística, Sociolingüística, Lingüística aplicada, Comunicació intercultural i Pragmàtica intercultural.  Ha participat en diferents projectes de recerca com: Projecte Practical Applications for communication with newcomers at a public health centre and a non-governmental housing project. (UAB 2007) i The Management of Multilingualism in Institutional Settings (UAB 2010).

Sobre l’estudi: La recollida de dades es va fer entre el 2007 i el 2009 en un barri del Vallès Occidental. S’han aplicat tècniques d’observació etnogràfica per a la recollida de dades d’una mostra de 20 casos.

Les preguntes que han guiat la recerca:

1. Com s’organitzen les xarxes migratòries transnacionals a Catalunya? Quins espais s’estan creant per tal de tenir accés a les TIC al marge dels règims legals, les limitacions econòmiques i les barreres lingüístiques establertes a través de l’Estat i del sector de les telecomunicacions?

2.  Quins són els processos socials que expliquen la consolidació de negocis ètnics com els locutoris, on es pot assolir agència social i sobreposar-se a la marginalització lingüística?

3. Quins nous règims comunicatius s’estableixen en un espai regulat per persones migrades? Com es gestiona un multilingüisme “des de baix”.

—————————

Maria Sabaté presenta el estudio “Las redes transnacionales y las prácticas multilingües en espacios gestionados por personas migrantes: El caso de los locutorios

Presentación de la autora: Maria Sabaté Dalmau es doctora en Filología inglesa  (UAB) y Máster en Antropología lingüística por la Universidad de Toronto. Es consultora de la UOC, Profesora del Departamento de Filología Inglesa y Germanística  (English Studies) de la Universidad Autónoma de Barcelona, e investigadora a tiempo completo en el grupo de investigación:  Comunicación Intercultural Estrategias de Negociación (CIEN) de la U

Enlace a la presentación y secuencias:

http://www.youtube.com/watch?v=H1Ma2NSjO74

0.0      Presentación del estudio y las preguntas de la investigación

3.32 Los objetivos, la metodología y el contexto

9.38 Los regímenes institucionales establecidos:

15.30 Los locutorios, ¿una alternativa?

23.54 Problemáticas de los locutorios

30.57 Conclusiones

36.06 Debate

Más información sobre la autora: Ha publicado numerosos artículos y ha colaborado en diferentes capítulos de libros. Sus áreas de investigación son: Antropología lingüística, Sociolingüística, Lingüística aplicada, Comunicación intercultural y Pragmática intercultural. Ha participado en diferentes proyectos de investigación cómo: Proyecto Practical Applications for communication with newcomers at a public health centre and a non-governmental housing project. (UAB 2007) y The Management of Multilingualism in Institutional Settings (UAB 2010).

Acerca del estudio: La recogida de datos se hizo entre el 2007 y el 2009 en un barrio del Vallès Occidental. Se han aplicado técnicas de observación etnográfica para la recogida de datos de una muestra de 20 casos.

Las preguntas que han guiado la investigación:

1.  ¿Como se organizan las redes migratorias transnacionales en Cataluña? ¿Qué espacios se están creando para tener acceso a las TIC al margen de los regímenes legales, las limitaciones económicas y las barreras lingüísticas establecidas a través del Estado y del sector de las telecomunicaciones?

2. ¿Cuáles son los procesos sociales que explican la consolidación de negocios étnicos como los locutorios, donde se puede lograr agencia social y sobreponerse a la marginalización lingüística?

3. ¿Qué nuevos regímenes comunicativos se establecen en un espacio regulado por personas migrantes? ¿Cómo se gestiona un multilingüismo “desde abajo”?