Comissari per a les Llengües Oficials del Canadà

El comissari per a les Llengües Oficials del Canadà, Graham Fraser  va parlar fa pocs dies a Barcelona. Alguns aspectes que em semblen especialment interessants:

– la creació del Comissari per a les Llengües Oficials és una mostra de la convicció que el bilingüisme és positiu per al Canadà

– el fet que el comissariat depengui directament del Parlament li dóna un cert marge de maniobra

– les dades sobre coneixement de les llengües oficials mostren que, encara que lentament, el coneixement del francès avança

– no hi ha una única via…. cada comunitat ha de trobar el seu camí.

El comisario para las Lenguas Oficiales del Canadá, Graham Fraser habló hace unes días en Barcelona.

Algunos aspectos que me parecen especialmente interesantes:

– la creación del Comisario para las Lenguas Oficiales es una muestra de la convicción que el bilingüismo es positivo para el Canadá

– el hecho que el comisariado dependa directamente del Parlamento le da un cierto margen de maniobra

– los datos sobre conocimiento de las lenguas oficiales muestran que, aunque lentamente, el conocimiento del francés avanza

– no hay una única vía…. cada comunidad tiene que encontrar su camino.

Deixa un comentari